Posts Tagged ‘Legato’

Charity concert for Ochirova Ayuna

Charity concert for Ochirova Ayuna Charity concert for Ochirova Ayuna in Elista, capital of Kalmykia. Deutsch version

December, 6.
18.30.

In a charity concert involved:
Mergen Kim, Amulan Azydova, Legato group, Nogan Mandzhieva, Elistina Burvyashova, Sanan Urudzhaev, Angelina Serova, Alexander Feel Vankaev and others kalmykian stars. Read the rest of this entry »

Lidzhi Goryaev benefis

Lidzhi Goryaev benefis Lidzhi Goryaev’s benefis in Elista, capital of Kalmykia.

March, 17.
18.00.

In the benefis involved:
Vyacheslav Ubushiev, Gilyana Bembeeva, Itkl, Khudlakhar-show, Khurdn Sarva, Mergen Kim, Legato group, and others kalmykian stars. Read the rest of this entry »