“Dzhomba: Kalmyk Tea” with author Nikolai Burlakoff

Dzhomba: Kalmyk Tea “Dzhomba: Kalmyk Tea” with author Nikolai Burlakoff

Talk about Kalmyk tea at Howell Public Library next Thursday at 7PM. Kalmyk tea will be served. Copies of “Dzhomba: Kalmyk Tea” signed by the author will be available.

Nikolai Burlakoff


Dzhomba: Kalmyk Tea

Leave a Reply

Search