General Gorodovikov


Monument to General Gorodovikov [ En | Ru | Fr ]

Lieutenant general Basan Gorodovikov is Hero of Soviet Union.


Gen. Gorodovikov

Return to photogallery

Elista, Republic of Kalmykia

Tags: , , , , ,

Republic of Kalmykia

Leave a Reply