General Gorodovikov


Monument to General Gorodovikov [ En | Ru | Fr ]

Lieutenant general Basan Gorodovikov is Hero of Soviet Union.


Gen. Gorodovikov

Return to photogallery

Elista, Republic of Kalmykia


Republic of Kalmykia300*250 homes that match you

Leave a Reply