Bus to Kalmykia


Bus to Kalmykia Bus to Kalmykia

Bus from Moscow to Elista (everyday): 24 EUR

Trans Tour (Moscow – Elista)

Lotus Tour (Moscow – Elista)

Express Tour (Saint Petersburg – Moscow – Elista)

Bus from Krasnodar

Bus from Krasnodar to Elista

Bus from Rostov-on-Don

Bus from Rostov-on-Don to Elista

Welcome to Kalmykia!

Tags: , , , , , ,

Republic of Kalmykia

3 Responses to “Bus to Kalmykia”

Leave a Reply

Search
Republic of Kalmykia
  Kalmykia Thanks
  Golden abode of Buddha
  Nature
  Events
  Lotuses
  Tulip Festival
  Photos
  Museum
  Adventures in Kalmykia!
  Kalmyk Khanate
  Kalmykia
  Map of Kalmykia
  Saiga Anniversary
  Kalmykia
  Adventures in Kalmykia!
  Kalmykia and Star Wars
  Kalmykia!
  Chess city
  Kalmykia
Republic of Kalmykia
  Kalmyk olympics
  The exotic Republic