Restaurant “Faraon”


Restaurant Restaurant Faraon [ Ru ]

Restaurant “Faraon” (from Egypt) in Elista, capital of Kalmykia.

Kalmyk kitchen (byoriki, kalmyk tea and others)
European kitchen

Drink tea or drink coffe.

Welcome to restaurant Faraon!


Restaurant Faraon in Elista


Restaurant Faraon in Kalmykia

Elista, Kalmykia


Republic of Kalmykia300*250 homes that match you

Leave a Reply