Kalmyk writers and poets


Galina Darsaeff Kalmyk writers and poets [ Ru ]

Biography, works, photo:

Khabunova Evdokia Erengenovna

Aduchiev Tsebek Mandzhievich

Alekseeva Praskovya Erdnievna

Amur-Sanan Anton Mudrenovich

Badakova Tatiana Ivanovna

Badmaev Alexey Balduevich

Badmaev Sergey Muchkaevich

Baydyev Sanzhara Lidzhievich Sanji-Ara Lidzhievich Baydyev

Balakaev Alexey Guchinovich

Balykov Sanji Basanovich

Bambaev Vladimir Khartskhaevich

Basangov Baatr Badmaevich

Basangova Tamara Goryaevna (Borjanova)

Baskhaev Arltan Nikolaevich

Bembeev Timofey Oteldanovich (Bembin Timofey)

Budzhalov Egor Andreevich Budzhala Egor

Anna Gab

Galina Darsaeff

Deeva Nadezhda Yurievna

Dorji Dzhaldzhireyev

Dzhambinova Raisa Alexandrovna

Dzhimbiev Andrey Manganikovich

Dordzhiev Basang Buryunovich

Zakharov Basan Alexandrovich

Ilishkin Larry Naranovich

Ilishkin Naran Ulanovich

Ilyumzhinov Kirsan Nikolaevich

Ilyumzhinov Nikolay Dorzhinovich

Indzhiev Lidzhi Ochirovich

Kalyaev Sanji Kalyaevich

Kekteev Eldya Mashtykovich

Kugultinov David Nikitich

Lidzhieva Valentina Nikolaevna

Mandzhiev Nikolay Tserenovich

Mandzhiev Nimgir Mandzhievich

Narmaev Morkhadzhi Bambaevich Narmin Morkhazh

Nurov Vladimir Dordzhievich

Olzeeva Elena Viktorovna

Olzeeva Sofia Zurganovna

Ochirov Nomto Ochirovich

Papuev Victor Borisovich

Remileva Elena Saranovna

Sangadzhieva Bosya Badmaevna

Sandzhiev Vladimir Mikhailovich

Sandzhiev Nikolay Dzhambulovich

Susseev Aksen Ilyumdzhinovich

Syan-Belgin Khasyr Bikinovich

Tachiev Andzha Erdnievich

Ubushaev Ivan Ubushaevich

Khaninova Rimma Mikhailovna

Khoninov Mikhail Vankayevich

Chapchaev Arashi Chapchaevich

Tserenov Vasily Zulkaevich

Vasily Chongonov

Shakuev Vasily Bembeyevich

Shugraeva Vera Kirguyevna

Shurganova Raisa Basanovna

Eldyshev Erdni Antonovich

Erengen Hara-Davan

Erendzhenov Konstantin Erendzhenovich


Galina Darsaeff


Republic of Kalmykia

Leave a Reply

Search